LSS

Rätt till ett bra liv
AAA Flerspråkig Assistans Care´s verksamhet genomsyras av en en humanistisk människosyn som sätter individen och dennes självbestämmande och behov i centrum. Vi respekterar alla människors lika värde och rättigheter samt den enskildes frihet och värdighet. Vår verksamheten uppfyller LSS-lagstiftningens principer om jämlikhet, självbestämmande, tillgänglighet, delaktighet och inflytande, kontinuitet och helhetssyn.

Lagen gäller för följande personkretsar

 1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De insatser som omfattas av LSS är

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service
 • Daglig verksamhet (endast personkrets 1 och 2)
Rådgivning
Ansökan
Rättighet
Rådgivning

Kort om LSS
LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag vilket innebär att du, om du tillhör personkretsen och uppfyller vissa kriterier, kan ha rätt till personlig assistans. Det är den som reglerar om du har rätt till personlig assistans.

LSS-rådgivning vid personlig assistans
Genom hela ansökningsprocessen för ett helt nytt beslut eller vid en omprövning av ett gammalt beslut får du hjälp av vår jurist.
Dessutom, om du vill ansöka om utökad assistans, förhöjt timbelopp, överklaga ett felaktigt beslut eller har andra frågor som rör LSS, finns AAA Flerspråkig Assistans Care också till hands.

LSS- rådgivning och fullt stöd
Kontakt med myndigheter kan vara en långrandig och tung process. Då kan det kännas lättare att få råd, stöd och hjälp av oss. AAA Flerspråkig Assistans Care samarbetar sedan länge även med ledande advokatbyrå inom LASS och LSS.
Vi fungerar också som stöd vid till exempel möten med Försäkringskassan och kan även vara ombud i ditt ärende. LSS-rådgivning hos oss är helt kostnadsfritt.

Ansökan

Hur ansöker jag om personlig assistans?
När du bestämt dig för att ansöka om personlig assistans med vår hjälp bokar vi tid för ett möte där du träffar vår duktiga LSS-rådgivare. Om du vill kan vi komma hem till dig för ett möte, annars är du varmt välkommen till vårt kontor.
Tillsammans går vi igenom ditt totala hjälpbehov och skriver sedan en utförlig beskrivning att bifoga ansökan till Kommunen eller Försäkringskassan.
För att styrka ditt behov av personlig assistans kommer du att behöva läkarintyg och gärna en ADL-bedömning som görs av en arbetsterapeut. Andra intyg som styrker ditt behov kan också vara till hjälp. Sådana intyg skulle kunna vara beskrivningar från personal i skolan eller på korttidsboende.

Möte
När kommunen och/eller Försäkringskassan fått din ansökan kommer de att boka ett möte för hembesök för att tillsammans med dig gå igenom ditt hjälpbehov.
Om du vill är vi med på detta möte som ett stöd för dig.

Besked
Försäkringskassan har som mål att du ska få ett beslut inom 120 dagar från att din ansökan kommit in. Det kan dock ta längre tid.
En ansökan till kommunen ska behandlas skyndsamt. Du kan vänta dig besked inom ett par månader.

Beslut om personlig assistans
Om du beviljas personlig assistans bestämmer du själv hur du vill lägga upp din assistans. Vi hjälper dig att annonsera, anställa och introducera assistenter och arbetsledare.

Överklagan
Om du får avslag på din ansökan till Försäkringskassan eller är missnöjd med beslutet från kommunen har du alltid möjlighet att överklaga. Vi hjälper dig med din överklagan och vi har sedan många år ett samarbete med en ledande advokatbyrå inom området LSS och LASS.

Rättighet

Din rättighet

Rätt till personlig assistans
Personlig assistans är en rättighet som lyder under Lagen om Särskilt Stöd och Service för vissa funktionshindrade.

Vem har rätt till personlig assistans?
För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS finns det vissa kriterier man behöver uppfylla. Det första är att man måste tillhöra en så kallad personkrets. Det andra är att man behöver hjälp med sina grundläggande behov. Här nedan berättar vi mer om personkretsar och vilka behov som räknas som grundläggande och vilka som faller under kategorin ”övriga behov”.

Personkretsar
Det finns tre personkretsar. Personkretsarna är:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, vilka förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov
För att ha rätt till personlig assistans måste du enligt lag behöva hjälp med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven anses vara:

 • personlig hygien
 • måltider
 • att klä av- och på dig
 • att kommunicera
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig

Om ditt hjälpbehov i de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan är det kommunen som ska bevilja dig personlig assistans enligt LSS.
Om ditt hjälpbehov i de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ska bevilja dig personlig assistans LASS.

Övriga behov
Om du behöver hjälp med ett eller flera av dina grundläggande behov, så har du även rätt till personlig assistans för andra behov.
Det kan vara personlig assistans i samband med olika aktiviteter såsom att träna, att gå och handla, att arbeta, att förflytta sig eller att gå på bio.
Det är alltså viktigt att inför ansökan tänka igenom hur du vill leva ditt liv och i vilka situationer du behöver personlig assistans.

För dig som är 65 år
Om du närmar dig eller redan är 65 år kan du endast få personlig assistans enligt LSS och LASS om du redan har ett beslut om personlig assistans. Eller om din ansökan inkommer till kommunen eller Försäkringskassan innan den dag du fyller 65 år.

Har du några frågor eller önskar du få mer information?

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss